Aktualności

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców
Warszawskiego Traktu Królewskiego


Ujednolicenie dokumentowania obniżek czynszu

W dniu dzisiejszym (24.08.2021) otrzymaliśmy od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy informację dotyczącą ujednolicenia zasad dokumentowania obniżek czynszu za lokale użytkowe.

Zasady działania przy lokalu zamkniętym:
- na początku miesiąca, Najemca zobowiązany jest do (mailowego) zgłoszenia do ZGN faktu nie prowadzenia działalności w lokalu i wskazania, że złoży wniosek o obniżkę z tego tytułu po zakończeniu miesiąca;*
- po zakończeniu miesiąca Najemca składa w kancelarii ZGN (w papierze) lub przesyła pocztą lub przesyłką kurierską podpisane własnoręcznie przez Najemcę oświadczenie o nieprowadzeniu działalności oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (przez Księgowego realizującego obsługę najemcy lub najemcę) dokumenty księgowe wskazujące zerowy przychód. *

W przypadku, gdy dokumenty poświadcza Najemca składa on także odrębne oświadczenie o nie korzystaniu z usług biura księgowego i samodzielnym prowadzeniu księgowości.*

Zasady działania przy lokalu otwartym:
- Najemca składa w kancelarii ZGN (w papierze) lub przesyła pocztą lub przesyłką kurierską podpisany własnoręcznie przez Najemcę wniosek o udzielenie obniżki oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (przez Księgowego realizującego obsługę najemcy lub najemcę) dokumenty księgowe wskazujące osiągane w analizowanym okresie przychody. Do analizy przedłożyć należy opisane w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości dokumenty za wskazane okresy roku 2021 i 2019. *

W przypadku, gdy dokumenty poświadcza Najemca składa on także odrębne oświadczenie o nie korzystaniu z usług biura księgowego i samodzielnym prowadzeniu księgowości.*

*)
Wnioski, jakie nie zostaną uzupełnione o wskazane dokumenty, pozostaną bez rozpatrzenia.


Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków odbędzie się
w środę 23 czerwca 2021 - początek 11:30
Siedzibą naszego Zgromadzenia będzie restauracja "ENOTEKA", Rynek Nowego Miasta 13/15.
Zamiana lokalizacji pozwoli na zachowanie wymaganych odległości (pandemia).
05 maja 2021 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

Na posiedzeniu (z zachowaniem reżimu sanitarnego) omawiano następujące zagadnienia:
- otwarcie ogródków gastronomicznych nastąpi prawdopodobnie 15 maja br. jednak do chwili obecnej nie ma żadnego rozporządzenia w tej sprawie.
- w "newsleterze" dla przedsiębiorców (sąsiednia strona) opublikowano Uchwałę Rady Miasta w sprawie zwolnienia z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.
- tematem budzącym najwięcej kontrowersji jest ustalanie opłat za wywóz śmieci z powiązaniem tej opłaty z zużyciem wody. Powoduje to nadmierne obciążenia szczególnie dla zakładów gastronomicznych. Zarząd w imieniu przedsiębiorców, będzie podejmował odpowiednie kroki i interwencje w tej sprawie.
- przegłosowano przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia - sieć pierogarni "Zapiecek".
- w najbliższym czasie zostanie ponownie wyznaczony termin Walnego Zgromadzenia.

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków stowarzyszenia zostaje przesunięte

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa na terenie kilku województw w tym woj. mazowieckieg (gwałtowny wzrost zachorowań - COVID 19) - termin Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków zostaje przesunięty. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia wszyscy członkowie zostaną powiadomieni ponownie w odpowiednim terminie.

17 lutego 2021 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

Na posiedzeniu (z zachowaniem reżimu sanitarnego) omawiano następujące zagadnienia:
- w bieżącym sezonie - o ile sytuacje epidemiczna na to pozwoli - opłaty za ogródki gastronomiczne pozostają na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym,
- indeksacja czynszów w bieżącym roku nie będzie prowadzona.
- w chwili obecnej nie wiadomo jak będzie z opłatami za koncesje na sprzedaż alkoholu. Jak informuje prasa codzienna - "Trójmiasto, Poznań, Szczecin, Katowice - dzięki zmianie przepisów deklarują zniesienie części opłat za koncesję na alkohol dla gastronomii."
- w najbliższym czasie nasi gastronomicy nie deklarują przystąpienia do pozwów zbiorowych, każdy może samodzielnie podjąć decyzję w tym zakresie. Znana kancelaria adwokacka, którą prowadzi Jacek Dubois za stosowną opłatą może dołączyć każdy zakład do pozwu zbiorowego.
- Zarząd Terenów Publicznych zamierza wprowadzić opłaty za szyldy - także semaforowe. O postępach prac w tym zakresie, będziemy informować na bieżąco.


UWAGA
30 lipca rusza nabór wniosków o dotacje na bieżącą działaność - szczegóły poniżej:

https://bezprawnik.pl/bezzwrotna-dotacja-na-kapital-obrotowy/
30 lipca 2020
kolejna informacja dla przedsiębiorców
Poniżej zasadanicze fragmenty pisma ZGN:
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 17 lipca obowiązuje Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które rozszerzyło możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez obniżki czynszu.
Jeśli z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd Państwa dochody spadły lub musieliście Państwo zamknąć lokal, możecie wystąpić o kontynuację obniżki czynszu. Jeśli Państwa kondycja finansowa nie wróci do normy, okres obniżki może obowiązywać maksymalnie do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii w RP.

Jak skorzystać z kontynuacji obniżki czynszu?
Jeśli otrzymaliście Państwo obniżkę czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nie musicie składać kolejnych wniosków o obniżkę.
Prosimy Państwa o przesyłanie, tak jak do tej pory, dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.
Jeśli w związku z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami lub zakazami zamknęli Państwo lokale i jeszcze ponownie ich nie uruchomili, prosimy o przesyłanie informacji do ZGN z potwierdzeniem tego faktu na koniec każdego miesiąca.
Obniżka czynszu do kosztów utrzymania lokalu obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy lokal pozostaje zamknięty. Jeśli wznowią Państwo działalność w lokalu, prosimy o przesyłanie dokumentów finansowo-księgowych, które potwierdzą spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Obniżka czynszu będzie udzielona proporcjonalnie do udokumentowanego spadku obrotów.

Jak skorzystać z obniżki czynszu po raz pierwszy?
Jeśli do tej pory nie skorzystali Państwo z obniżek czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a Państwa sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, mogą Państwo wystąpić o wsparcie.
Prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:
kancelaria@zgn.waw.pl
Druk wniosku -> POBIERZ.
Do wniosku powinny zostać dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.
Uwaga! W przypadku przyznania obniżki na kolejny okres, dotychczas przesłane faktury zawierające pełne kwoty czynszu zostaną skorygowane zgodnie z przyznaną obniżką.

Przypominamy, że granicę dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma wydatków obciążających wynajmującego wynikających z utrzymania lokalu. Składają się na nią: koszty eksploatacyjne wynajmującego, opłaty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy ponoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, koszty konserwacji i remontów oraz inne opłaty niezależne od wynajmującego.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z naszego elektronicznego biura obsługi klienta eBOK. Dzięki korzystaniu z eBOK, zyskujecie Państwo dostęp do faktur i ich ew. korekt już dzień po ich wystawieniu. Jest to znaczne ułatwienie, zwłaszcza w sytuacji, gdy oczekują Państwo na informację na temat przyznania obniżki czynszu.


lipiec 2020 - informacja bieżaca dla przedsiębiorców

Zarząd Stowarzyszenia po konsultacjach z Biurem Polityki Lokalowej i Wydziałem Lokali Użytkowych uprzejmie informuje, że przegłosowana pozytywnie uchwała Rady Miasta z 18.06.2020, dotycząca kontynuacji obniżki czynszu, uprawomocni się 17 lipca 2020, wtedy ZGN będzie miał podstawę prawną do podjęcia działań w kwestii korekty faktur wystawionych w czerwcu i lipcu. Na ten moment należy faktury zapłacić, a potem zostaną one skorygowane stosownie do oświadczenia czy lokal był/jest zamknięty czy działa, ale nastąpił spadek obrotów w stosunku do analogicznych miesięcy poprzedniego roku.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na nasze pisma jakie otrzymaliśmy od Wiceprezydenta Warszawy Pana Michała Olszewskiego (z 27 maja br.) i Wiceprezydent Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej (z 25 czerwca br.)UWAGA - UWAGA - obniżka w wysokości 75% za ogródki obowiązuje od lipca, więc te osoby, które uzyskały decyzje administracyjne wcześniej, proszone są o kontakt z Zarządcą terenu, tj.ZTP lub ZDM. Osoby, które korzystają z terenu na podstawie umowy dzierżawy, również mogą starać się o zastosowanie wobec nich analogicznej obniżki jak przy decyzjach administracyjnych.Z ostatniej chwili!
Koleżanki i Koledzy,

Zarząd stowarzyszenia dokonał oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
Na dzień dzisiejszy przedstawia się ona dramatycznie.
Spadek obrotów w miesiącu kwietniu b.r. wyniósł 92%, zaś w maju b.r. 82% (liczony w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 r. ). Udział klientów zagranicznych w obrotach zmalał z 57% do 0,02% w kwietniu i 0,05% w maju b.r.
W związku z powyższymi danymi zwróciliśmy się do Władz Warszawy o pilne podjęcie kroków zmierzających do złagodzenia skutków ekonomicznych wywołanych pandemią koronawirusa na kolejny okres.

W dniu 09.06.2020 przedstawiciele Zarządu spotkali się z Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy Panem Robertem Soszyńskim. Propozycje przedstawione przez Zarząd stowarzyszenia, mimo trudnej sytuacji finansowej Warszawy zostały przyjęte ze zrozumieniem.

Ustalono, co następuje:
Do czasu unormowania się sytuacji, a w szczególności zakończenia stanu epidemii w Polsce
1. Opłaty za ogródki, które od 6.06.2020 zostały obniżone do 50% będą zredukowane do 25%. Dotyczy to tylko ogródków, które funkcjonują na podstawie decyzji administracyjnej, czyli zajęcia pasa drogi. Niestety ogródki działające na podstawie dzierżawy terenu na ten moment nie podlegają obniżce, ale pracujemy nad tym tematem.
2. Program obniżki czynszów powiązany ze spadkiem obrotów będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.
3. Stawki czynszów dla firm, którym kończy się umowa terminowa i weszły w etap negocjacji zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.
Zaproponowane rozwiązania wymagają legislacji.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Pozdrawiamy serdecznie naszych członków, życzymy zdrowia i siły na ten trudny dla wszystkich czas.

Zarząd Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego.


W połowie maja odbyły się dwa spotkania z władzami miasta, jedno z wiceprezydent R. Kaznowską i drugie z wiceprezydentem R. Soszyńskim, złożyliśmy na ich ręce nasze postulaty m.in. odnośnie obniżki czynszów i opłat za ogródki. Na ten moment udało się obniżyć od 6.06.2020 do końca br roku opłaty za ogródki sezonowe. Reszta postulatów jest w trakcie prac..., staramy się monitować o nasze sprawy, ale jest ciężko z uwagi na nadchodzące wybory...i pustą kasę miasta.

Warszawa, 15 maja 2020 r.
Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego
ul. Świętojańska 17 lok.9; 00- 266 Warszawa
e-mail: sppwtk@gmail.com
tel. 601 282 283

Pan Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. WarszawyRozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa oraz wprowadzenie stanu epidemii na terenie kraju spowodowało, że począwszy od soboty 14 marca b.r. przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego, najmujący lokale oraz dzierżawiący tereny od Miasta Stołecznego Warszawy nie generują żadnych przychodów.

W tej sytuacji, która jest wyższą koniecznością wobec pandemii zostały zamknięte zarządzeniami odgórnymi (przy zastosowaniu odpowiednich przepisów) niemal wszystkie placówki handlowe i absolutnie wszystkie restauracje, kawiarnie, bary i inne formy żywienia.

Działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Prywatnych Traktu Królewskiego, aby w przyszłości odbudować te firmy i przywrócić normalne zatrudnienie dla setek pracowników, którzy w większości pozostają na utrzymaniu pracodawców w oczekiwaniu na powrót do wykonywania pracy, uprzejmie proszę o rozważenie na drodze wspólnej dyskusji niżej wymienionych postulatów:

1. Co najmniej do końca bieżącego roku, z możliwością przedłużenia o ile zachorowalność na koronawirusa utrzyma się na wysokim poziomie,
należy ograniczyć opłaty czynszowe do wysokości 50% opłat obecnych, celem dojścia do pewnej równowagi ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Wobec prób poluzowania dotychczasowych restrykcji związanych z
epidemią koronawirusa, postulujemy, aby opłata za ogródki nie była pobierana do czasu, aż zdecydowanie spadną wskaźniki zachorowalności i umieralności szczególnie w mieście stołecznym Warszawie. W nowych warunkach ogródki powinny zapewniać zachowanie stosownych odległości, czyli przy zachowanej dotychczasowej powierzchni ilość udostępnianych stolików należy ograniczyć.
3. Sezon turystyczny w roku bieżącym jest bezpowrotnie stracony. Biorąc pod uwagę, że Stare Miasto w Warszawie jako obiekt zainteresowania turystycznego, tak samo jak projektowany Historyczny Park Kulturowy (od Nowego Miasta do Wilanowa), o turystyce zagranicznej, która dawała 3/4 obrotów możemy w bieżącym roku zapomnieć. Dlatego obniżenie czynszu pozwoli na utrzymanie substancji naszych zakładów, tak aby kiedy tylko epidemia ustąpi w całości, natychmiast przystąpić do pracy.
4. Zakłady i sklepy nie mogące działalności, ale chcące utrzymać zatrudnienie powinny być zwolnione opłat czynszowych.
5. Firmy, które prowadzą ograniczoną działalność - szczególnie w branży spożywczej powinny mieć możliwość opłacania czynszu w zmniejszonym wymiarze.
6. Wszelkie próby podniesienia jakichkolwiek opłat wobec nieistniejących przychodów należy uznać za działanie zmierzające do likwidacji istniejących placówek i zakładów, np. podnoszenie czynszów przy przedłużaniu umów najmu. W związku z tym wszelkie zobowiązania wobec pracowników spadać będą nie tylko w sensie moralnym, ale i finansowym na organ decyzyjny.
7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Uważamy, że trwająca pandemia i czas jej trwania jest niemożliwa do określenia na dzień dzisiejszy co jednak nie zwalnia nas oraz urzędników miasta z pracy nad przedstawieniem propozycji przyszłych rozwiązań związanych z czynszami i opłatami.
Musimy wiedzieć jak zachować się w obliczu krachu ekonomicznego, jakie
środki wygenerować czy obniżać ceny towarów itp.
Jako przedsiębiorcy płacimy podatki również na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy i w obecnej sytuacji oczekujemy zdecydowanej pomocy oraz niezwłocznego przedstawienia propozycji pomocowych od Władz Warszawy.

Proszę pamiętać, że mamy już bardzo dobrze rozpoczętą współpracę ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w zakresie planowanego utworzenia Parku Kulturowego „Historyczne Centrum Warszawy”, gdzie na drodze wspólnych spotkań i szczegółowych dyskusji, udaje się wypracować bardzo dobre rozwiązania z satysfakcją dla wszystkich uczestników projektu. Utożsamiamy się z tym projektem będąc jego „Ambasadorami”, co znaczy, że jest dla nas ważne, aby dobre projekty weszły jak najszybciej w życie.

Liczę, że i w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, znajdziemy bardzo dobre rozwiązania.


Pozostaję z poważaniem
oraz z wyrazami szacunku, w oczekiwaniu na konta
Paweł Kubaszewski, przewodniczący Zarządu
e-mail:
sppwtk@gmail.com tel. 601 282Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym do Przewodniczącego Zarządu Pawła Kubaszewskiego wpłynęły dwa dokumenty Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

1. to wzór wniosku jaki proponuje się złożyć w ZGN


2. pismo - nazwane informacją pomocniczą - jak rozpatrywać wnioski lokali użytkowych


Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i ew. złożenie w ZGN. O zamieszczeniu tych dokumentów poinformujemy również na Facebooku.

Wnioski o obniżkę czynszu nalezy składać na adres mailowy ZGN -
kancelaria@zgn.waw.pl

KORONAWIRUS skutecznie wpłynął na nasze obroty i dochody
Jeszcze tak nie było, żeby niemal 100% obrotów przepadło.
Z czego płacić czynsz, opłaty za prąd (lodówki chodzą) ,
Jak pomóc naszym prracownikom?
Poniżej publikujemy projekt pisma naszego przewodniczącego ......
Warszawa, 18 marca 2020 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście Miasta Warszawy
Ul. Szwoleżerów 5
Warszawa 00-464

Szanowny Państwo,
Działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Prywatnych Traktu Królewskiego – uprzejmie proszę o czasowe zwolnienie z obowiązku zapłaty czynszu z tytułu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych lokali użytkowych położonych w Warszawie na terenie Starego i Nowego Miasta.
Zawiadamiam Państwa o wystąpieniu okoliczności faktycznych o charakterze siły wyższej, mających swoje normatywne potwierdzenie, a rzutujących na sposób wykonania łączącej strony umowy.
Wybuch epidemii koronowirusa COV-19 o skali uzasadniającej wprowadzenie stanu epidemicznego bez terminu należy uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej. Stan ten został potwierdzony prawnie, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zdarzenie to wystąpiło w całości poza strukturą naszego Stowarzyszenia, było niemożliwe do przewidzenia a także niemożliwym było zapobiegnięcie skutkom zdarzenia (tj. Stowarzyszenie było niezdolna do odparcia nadchodzącego niebezpieczeństwa).
W efekcie zdarzenie to powoduje, iż lokale użytkowe stanowiące źródło zarobkowania dla Członków Stowarzyszenia – tj. restauracje, bary, puby oraz inne sklepy pozostają zamknięte z mocy tzw. „specustawy” wprowadzonej dnia 14 marca 2020 roku z uwagi na zagrożenie pandemią koronawirusa, co uniemożliwia wykonywanie pracy osób zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu oraz automatycznie pozbawia jakichkolwiek dochodów i trudno przewidzieć termin jego zakończenia.
Wskazuję także, iż z uwagi na fakt, iż dla większości członków naszego Stowarzyszenia jest to jedyne źródło dochodu, co powoduje, iż znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy nie mamy żadnych dochodów, a jesteśmy zobowiązani do regulowania stałych zobowiązań wynikających z normalnego funkcjonowania na rynku w branży prywatnej przedsiębiorczości.
W związku z powyższym prosimy o zwolnienie Członków Stowarzyszenia z opłat czynszowych oraz kosztów eksploatacyjnych począwszy od dnia 16 marca 2020 roku - do czasu unormowania się zaistniałej sytuacji, powołując się na zaistnienie tzw. siły wyższej, w postaci wybuchu epidemii, która doprowadziła do wstrzymania wszelkich aktywności zawodowych i prywatnych, także wstrzymała działalność administracji państwowej.
Zgodnie z założeniami tzw. pakietu pomocowego opracowywanego przez rząd, mają zostać czasowo wstrzymane opłaty do ZUS oraz inne obciążenia podatkowe, zatem tak trudna sytuacja w Polsce i na świecie w związku z walką z pandemią koronawirusa na taką skalę stanowi niewątpliwe uzasadnienie dla naszej prośby o czasowe zwolnienie opłat z tytułu czynszu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych lokali.

Każdy powinien złożyć podobne pismo w imieniu swojej firmy..

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie protokolanta obrad
3. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia
- głosowanie jawne
4. Wybór komisji skrutacyjnej
- głosowanie jawne
5. Sprawozdanie przewodniczącego z prac zarządu w okresie mijającej kadencji
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za okres mijającej kadencji
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium
9. Udzielenie zarządowi absolutorium za okres mijającej kadencji
- głosowanie jawne
10. Wybory przewodniczącego zarządu
- głosowanie tajne
11. Wybory członków zarządu
- głosowanie tajne
12. Wybory członków komisji rewizyjnej
- głosowanie jawne
13. Wybory członków sądu koleżeńskiego
- głosowanie jawne
14. Podjęcie uchwał
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia

Za Zarząd Maciej Kurek przewodniczący
2019.02.29 (środa) - Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków SPPWTK. Sprawozdanie roczne przedstawił Maciej Kurek Prewodniczący Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęto uchwały dotyczące absolutorium dla Zarządu oraz dalszej działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku tej kadencji Zarządu. Dyskusja skupiła się na współpracy z władzami miasta i dzielnicy, sprawach związanych z działalnością naszych członków - szczególnie na Starym i Nowym Mieście. Omawiano także sprawy dotyczące 30- lecia naszej organizacji, które przypada w 2019 roku.SZKOLENIA
Urząd m.st. Warszawy organizuje bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych.

Chętni proszeni są do zgłaszania udziału w warsztatach na adres alkohole@um.warszawa.pl lub telefonicznie:
22 4432251, 22 4432252
UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Warsztaty będą prowadzone w godz. 12:00-16:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4 (Park Karola Beyera) w Warszawie.

O kolejnych warsztatach będziemy informować na bierząco...


2018.04.19 (czwartek) - spotkanie Zarządu SPPWTK, oraz przedstawicieli warszawskich organizacji zrzeszających stołecznych przedsiębiorców z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem na funkcję Prezydenta M.St. Warszawy


Kontakt ze Stowarzyszeniem
● przewodniczący
- Paweł Kubaszewsski
sppwtk@gmail.com
● administracja strony - Marek Lewandowski
- tel. 888 333 625
lef@post.pl abc.warszawa@gmail.com
Nasz adres i miejsce spotkań Zarządu:
ul. Świętojańska 17 lok. 9; 00-266 Warszawa

email: sppwtk@gmail.com
numer konta Stowarzyszenia:
12 1020 1013 0000 0902 0126 4316
Jesteśmy na Facebooku